Kent & Nadine Schlake
40841 Hwy 30
Gothenburg, NE 69138
Kent Cell: 402-416-2916